نویسنده = محمد علی محققی
تعداد مقالات: 10
1. ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-2

10.30491/jcm.2020.126834

محمد علی محققی


2. عدالت در سلامت: وجوب ستیز دائمی با ظلم و بی‌عدالتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-61

محمد علی محققی


4. عوامل و مکانیسم ترومای جنگی؛ گلوله‌های پرشتاب جنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 118-124

ابوالقاسم اباسهل؛ محمد علی محققی


5. ادبیات پایداری: عدالت در سلامت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1

محمد علی محققی


6. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی


7. عقلانیت، بصیرت و حکمت؛ افق‌های آینده نظام سلامت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-54

محمد علی محققی


8. پروتکل روزآمد تجویز آنتی‌بیوتیک در مجروحین جنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 72-76

محمد علی محققی


9. فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-1

محمد علی محققی


10. جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-47

محمد علی محققی