نویسنده = محمد جواد بهزادنیا
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های برخورد با آسیب فک و صورت در طب نظامی و صحنه نبرد: گزارش مورد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 44-48

10.30491/jcm.2021.263622.1002

حمیدرضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


2. خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


3. واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی - ملاحظات و پیامدها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-23

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا