نویسنده = احمد عامری
تعداد مقالات: 1
1. آموزش سلامت و آمادگی- درس‌هایی برگرفته از دفاع مقدس و تجارب روزآمد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-82

احمد عامری؛ امیر مهدی طالب؛ فاطمه رنجبر