نویسنده = سید یحیی صفوی
تعداد مقالات: 4
2. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش 3: تهدیدات زیستی و امنیت ملی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-20

10.30491/jcm.2020.126842

سید یحیی صفوی؛ محمدعلی محققی


4. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی