نویسنده = سید یحیی صفوی
نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی