نویسنده = مهدی باقری
ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی