نویسنده = مریم مشایخ
شناسایی الگوی بهداشت روانی وابسته به فرهنگ ایرانی برای همسران جانبازان جنگ تحمیلی

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 63-75

10.30491/jcm.2021.279355.1004

مهناز جیلانچی؛ محمود برجعلی؛ حمیدرضا وطن‌خواه؛ مریم مشایخ