کلیدواژه‌ها = بازسازی
بازسازی ترومای شدید نیمه راست صورت ناشی از صدمه انفجاری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 97-101

علی ابراهیمی؛ نگار ابراهیمی