کلیدواژه‌ها = مجروح جنگی
ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار