کلیدواژه‌ها = بهبود عملکرد
روش های بهبود عملکرد در نیروهای نظامی

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 124-136

10.30491/jcm.2021.163145

عبدالمجید چراغعلی