ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

سخن سردبیر

نویسنده

استاد انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10.30491/jcm.2020.126834