رموز و آداب خودکفایی در حوزه سلامت

سخن سردبیر

نویسنده

استاد جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10.30491/jcm.2021.161029

چکیده

سخن سردبیر

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1400