پیش درآمدی در الزامات فرهنگی پیشگیری و کنترل بحران‌های سلامت جامعه

سخن سردبیر

نویسنده

استاد جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10.30491/jcm.2022.168208

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401