دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1397 

سخن سردبیر

1. فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

صفحه 1-1

محمد علی محققی


7. ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار


معرفی کتاب

11. دارونامه دفاع مقدس

صفحه 52-53

عباس کبریایی زاده