دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 

مروری روایتی

11. امدادرسانی در جنگ‌های صلیبی

صفحه 102-106

امیرمهدی طالب؛ سید محسن نظام الدین