دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1398 

مروری روایتی

3. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی


مقاله پژوهشی

5. واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی - ملاحظات و پیامدها

صفحه 19-23

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


مروری روایتی

6. درس‌هائی از امداد و درمان در عملیات آزادسازی بُستان

صفحه 24-29

علی غفوری؛ احمد اخوان مهدوی؛ علی اصغر مولاء


مروری روایتی

9. ایمونیزاسیون در جنگ

صفحه 48-53

علی مهرابی توانا