دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399 

سرمقاله

2. مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


مروری روایتی

3. تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


10. فرهنگ ایثار و شهادت بخش دوم: مفهوم شناسی فرهنگ ایثار و شهادت

صفحه 57-62

10.30491/jcm.2020.136774

فاطمه رنجبر؛ حسن عراقی زاده؛ محمدحسین نیکنام؛ علی خاجی


مقاله پژوهشی

11. شناسایی الگوی بهداشت روانی وابسته به فرهنگ ایرانی برای همسران جانبازان جنگ تحمیلی

صفحه 63-75

10.30491/jcm.2021.279355.1004

مهناز جیلانچی؛ محمود برجعلی؛ حمیدرضا وطن‌خواه؛ مریم مشایخ