اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدعلی محققی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، تهران، ایران

mamohagheghigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید بینات

.

sbayyenatyahoo.com

دکتر بهروز توانا

.

behrouz.tavana93gmail.com

دکتر وحید حمیدی

.

hamid.elt20gmail.com

دکتر جلیل عرب خردمند

.

arabkheradmandgmail.com

دکتر یونس پناهی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

yunespanahiyahoo.com

دبیر اجرایی

دکتر رکن الدین سلطانی نژاد

.

amir_96_mobinyahoo.com

دکتر سید محسن نظام الدین

.

yaghout6gmail.com