نویسنده = محمد هادی مؤذن جامی
بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 65-75

10.30491/jcm.2021.150593

حسن عراقی زاده؛ سعید بینات؛ محمد هادی مؤذن جامی؛ محمد قراری