نویسنده = بشیر حاجی بیگی
ضرورت و اهمیت نقش انتقال خون در دفاع مقدس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 160-165

10.30491/jcm.2023.366794.1009

بشیر حاجی بیگی؛ مصطفی جمالی؛ افشان شیرکوند؛ مدینه پورمحمدپورناکی؛ عباس حیدری مقدم