نویسنده = آرزو معصومی
تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 92-108

10.30491/jcm.2021.161037

حمزه ‏علی نورمحمدی؛ علی شرفی؛ آرزو معصومی؛ جلیل عرب‌خردمند