نویسنده = محمد علی محققی
نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی - بخش ششم: سلامت روانی و نسبت آن با امنیت پایدار ملی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 178-184

10.30491/jcm.2022.169203

سید یحیی صفوی؛ احمدعلی نوربالا؛ محمد علی محققی


رموز و آداب خودکفایی در حوزه سلامت

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 82-83

10.30491/jcm.2021.161029

محمد علی محققی


ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-2

10.30491/jcm.2020.126834

محمد علی محققی


عوامل و مکانیسم ترومای جنگی؛ گلوله‌های پرشتاب جنگی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 118-124

ابوالقاسم اباسهل؛ محمد علی محققی


ادبیات پایداری: عدالت در سلامت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-1

محمد علی محققی


نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی


فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-1

محمد علی محققی


جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 41-47

محمد علی محققی