نویسنده = جلیل عرب خردمند
گزارش یک تجربه نو در ارتباطات سلامت: نقش رسانه ملی

دوره 5، شماره 2، آذر 1401، صفحه 230-234

10.30491/jcm.2023.177499

صدیقه اعتماد سعید؛ جلیل عرب خردمند؛ حسام‌الدین ریاحی؛ اکرم بنی اسدی


آیا تمرین حرکتی به بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی کامل توراکولومبار قابلیت راه رفتن می دهد؟ یک کارآزمایی مقدماتی

دوره 5، شماره 2، آذر 1401، صفحه 235-245

10.30491/jcm.2023.177994

جلیل عرب خردمند؛ محسن قسامی؛ مهسا عاشقان؛ پریسا رشید زاده؛ سید سهراب هاشمی فشارکی؛ محمدتقی حلی ساز؛ مینا عرب بنی اسد؛ سقراط فقیه زاده؛ رشید زرگری مرندی


نقشه راه مدیریت رسانه در بلایا و فوریت‌ها: ایران 1404-1399

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 137-144

10.30491/jcm.2021.161043

صدیقه اعتماد سعید؛ سید حسام سیدین؛ جلیل عرب خردمند؛ غلامرضا معصومی؛ حسام الدین ریاحی؛ آرزو دهقانی؛ سیده سمانه میراسماعیلی