نویسنده = محمد جواد بهزادنیا
مدیریت ترومای قفسه سینه ناشی از گلوله جنگی و درس آموخته ها

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 76-81

10.30491/jcm.2021.150594

حمیدرضا جواد زاده؛ محمد جواد بهزادنیا


چالش‌های برخورد با آسیب فک و صورت در طب نظامی و صحنه نبرد: گزارش مورد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 44-48

10.30491/jcm.2021.263622.1002

حمیدرضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی - ملاحظات و پیامدها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-23

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا