نویسنده = فاطمه رنجبر
مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور-بخش چهارم: مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 117-123

10.30491/jcm.2021.161042

فاطمه رنجبر؛ سید محمدرضا کلانترمعتمدی؛ محمد حسین نیکنام؛ عباس فروتن؛ سعید بینات بینات


فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 48-55

10.30491/jcm.2021.150353

فاطمه رنجبر؛ علی خاجی؛ حسن عراقی‌زاده؛ محمدحسین نیکنام


فرهنگ ایثار و شهادت بخش دوم: مفهوم شناسی فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 57-62

10.30491/jcm.2020.136774

فاطمه رنجبر؛ حسن عراقی زاده؛ محمدحسین نیکنام؛ علی خاجی