نویسنده = حسن عراقی زاده
ویژگی های بیمارستان صحرایی ایده آل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 40-47

10.30491/jcm.2023.189674

حسن عراقی زاده؛ محمد قراری


بررسی نقش رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کووید-19

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 65-75

10.30491/jcm.2021.150593

حسن عراقی زاده؛ سعید بینات؛ محمد هادی مؤذن جامی؛ محمد قراری


فرهنگ ایثار و شهادت بخش دوم: مفهوم شناسی فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 57-62

10.30491/jcm.2020.136774

فاطمه رنجبر؛ حسن عراقی زاده؛ محمدحسین نیکنام؛ علی خاجی


ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 12-18

کاظم ندافی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ حسن عراقی زاده؛ محمدهادی ایازی