نویسنده = علی ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بازسازی ترومای شدید نیمه راست صورت ناشی از صدمه انفجاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-101

علی ابراهیمی؛ نگار ابراهیمی


2. ترومای شدید فک اسفل: اقدامات پیچیده بازسازی و ترمیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 48-51

علی ابراهیمی