نویسنده = سلیمان حیدری
کاربرد سونوگرافی هدفمند شکم در اورژانس صحرایی

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 145-148

10.30491/jcm.2021.163152

سلیمان حیدری؛ شعبان مهرورز؛ هادی خوش محبت


تهدیدات ناهمتراز و بیمارستان‌های صحرایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-18

سلیمان حیدری