نویسنده = مجید شهرتی
تعداد مقالات: 2
1. تجارب ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش دوم- مدیریت زنجیره تأمین دارو در بهداری رزمی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-63

10.30491/jcm.2020.126850

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


2. ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی