نویسنده = ابوالقاسم اباسهل
تعداد مقالات: 1
1. عوامل و مکانیسم ترومای جنگی؛ گلوله‌های پرشتاب جنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 118-124

ابوالقاسم اباسهل؛ محمد علی محققی