کلیدواژه‌ها = تروما
تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 92-108

10.30491/jcm.2021.161037

حمزه ‏علی نورمحمدی؛ علی شرفی؛ آرزو معصومی؛ جلیل عرب‌خردمند


مدیریت ترومای قفسه سینه ناشی از گلوله جنگی و درس آموخته ها

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 76-81

10.30491/jcm.2021.150594

حمیدرضا جواد زاده؛ محمد جواد بهزادنیا


خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار