کلیدواژه‌ها = جنگ
ویژگی های بیمارستان صحرایی ایده آل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 40-47

10.30491/jcm.2023.189674

حسن عراقی زاده؛ محمد قراری


گزارش یک تجربه نو در ارتباطات سلامت: نقش رسانه ملی

دوره 5، شماره 2، آذر 1401، صفحه 230-234

10.30491/jcm.2023.177499

صدیقه اعتماد سعید؛ جلیل عرب خردمند؛ حسام‌الدین ریاحی؛ اکرم بنی اسدی


تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 92-108

10.30491/jcm.2021.161037

حمزه ‏علی نورمحمدی؛ علی شرفی؛ آرزو معصومی؛ جلیل عرب‌خردمند


امدادرسانی و درمان مجروحین در جنگ داخلی آمریکا (1865-1861)

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 109-117

امیرمهدی طالب؛ محسن نظام الدین؛ رکن الدین سلطانی نژاد


خون‌ریزی شدید ناشی از ترومای جنگی تهدید‌کننده اندام؛ چالش‌های درمانی و هشدارها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-129

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش اول- ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 38-47

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


ایمونیزاسیون در جنگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 48-53

علی مهرابی توانا


ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار