کلیدواژه‌ها = FAST
کاربرد سونوگرافی هدفمند شکم در اورژانس صحرایی

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 145-148

10.30491/jcm.2021.163152

سلیمان حیدری؛ شعبان مهرورز؛ هادی خوش محبت