کلیدواژه‌ها = نقشه راه
نقشه راه مدیریت رسانه در بلایا و فوریت‌ها: ایران 1404-1399

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 137-144

10.30491/jcm.2021.161043

صدیقه اعتماد سعید؛ سید حسام سیدین؛ جلیل عرب خردمند؛ غلامرضا معصومی؛ حسام الدین ریاحی؛ آرزو دهقانی؛ سیده سمانه میراسماعیلی