کلیدواژه‌ها = مصدومین جنگی
واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی - ملاحظات و پیامدها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-23

حمید‌رضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا