کلیدواژه‌ها = لوله سینه ای
مدیریت ترومای قفسه سینه ناشی از گلوله جنگی و درس آموخته ها

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 76-81

10.30491/jcm.2021.150594

حمیدرضا جواد زاده؛ محمد جواد بهزادنیا