نویسنده = سلیمان حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تهدیدات ناهمتراز و بیمارستان‌های صحرایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-18

سلیمان حیدری