نویسنده = هادی خوش محبت
بررسی بندآورنده‌های خونی در مواقع اورژانس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 40-43

10.30491/jcm.2020.126847

هادی خوش محبت؛ داود بی زری


آسیب‌های فک و صورت در کارکنان نظامی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 93-98

محمدحسین کلانترمعتمدی؛ هادی خوش محبت؛ داود بی زری