کلیدواژه‌ها = آسیب شناسی فرهنگی
فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 48-55

10.30491/jcm.2021.150353

فاطمه رنجبر؛ علی خاجی؛ حسن عراقی‌زاده؛ محمدحسین نیکنام