نویسنده = شهرام غفاری
تقاضای القایی در خدمات سلامت

دوره 4، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 13-20

10.30491/jcm.2021.150336

علی رمضانخانی؛ شهرام غفاری؛ حنان حاجی محمودی؛ سیدحسن امامی رضوی؛ مریم خیام زاده