نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است که در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (چکیده فارسی -انگلیسی) با اهداف گسترش خلاقیت و نوآوری، ترویج و تبادل ایده ها و تجارب، به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب نظامی و آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی رسته بهداشت و درمان در حوزه طب رزم و روزآمد نمودن دانش امدادی - بهداشتی - درمانی پزشکان و پیراپزشکان، محققین و دانشجویان سراسر ایران با انتشار تازه‌های پزشکی نظامی و بهداری رزم، آماده دریافت همه انواع مقالات علمی می باشد.

نشریه علمی-پژوهشی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717) با رعایت کلیه اصول کمیته بین المللی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی آماده دریافت انواع مقالات علمی از محققین، اساتید، دانشجویان، فرهیختگان، متخصصان، پزشکان و علاقمندان از سراسر کشور می باشد.

www.jmedbehrazm.ir
 jmedbehrazm@gmail.com

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401 

مروری روایتی

بررسی الگوهای آسیب‌های اجتماعی در زنان ایرانی و پیشنهاد مداخلات پیشگیری و مدیریت مسئله

صفحه 153-159

10.30491/jcm.2022.167612

مرضیه وحید دستجردی؛ فرزاد کمپانی؛ نازیلا رضائی؛ امیر کسائیان؛ شیرین جلالی نیا


ضرورت و اهمیت نقش انتقال خون در دفاع مقدس

صفحه 160-165

10.30491/jcm.2023.366794.1009

بشیر حاجی بیگی؛ مصطفی جمالی؛ افشان شیرکوند؛ مدینه پورمحمدپورناکی؛ عباس حیدری مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
با مشارکت و حمایت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی