پرسش‌های متداول

آیا نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برای دریافت و پذیرش مقالات هزینه دریافت می کند؟

خیر. همه امور در نشریه به طور کاملاً رایگان انجام می گردد.

آیا دانشگاه های غیرنظامی می توانند مقاله به نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت سابمیت نمایند؟

بله. همه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران از همه دانشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و درمانی در تمامی رشته های مرتبط با حیطه نشریه، میتوانند مقالات ارزشمند خود را سابمیت نمایند.