فرایند پذیرش مقالات

روند داوری در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717)

تمامی مقالات ارسال شده توسط 3 داور و در طی حداکثر دو هفته بر اساس دستورالعمل های استاندارد نگارش مطالعات مختلف شامل: CONSORT برای کارآزمایی بالینی، STROBE برای مطالعات توصیفی-مشاهده ای، PRISMA برای مقالات مروری و متاآنالیز، و STARD جهت مطالعات ارزیابی دقت تشخیص مورد داوری قرار خواهند گرفت. نویسندگان باید پس از اعمال نظرات داوران مقاله اصلاح شده خود را ظرف حداکثر دو هفته جهت ادامه سیر انتشار به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است که هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند (double-blind) و مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می باشد. 

تعداد انتشار

دوماهنامه

سیاست دسترسی آزاد

در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت (4026-eISSN: 2717 دستیابی آزاد به محتوای علمی امکان پذیر است. به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس است موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می‌شود.

ژورنالیسم پزشکی

کمیته بین المللی ویراستاران پزشکی
کمیته بین المللی اخلاق نشر 
انجمن جهانی ویراستاران نشریات پزشکی
انجمن جهانی پزشکی
مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

مسئولیت ها و الزامات اخلاقی

برای دبیر:

دبیر تصمیم نهایی را در مورد تمام محتواها می گیرد. تصمیمات ممکن است به دلیل مسائلی غیرمرتبط با کیفیت یک دست‌نوشته، مثلاً مناسب بودن برای مجله گرفته شوند. دبیر می تواند در هر مرحله ای پیش از چاپ حتی پس از پذیرش، اگر نگرانی هایی در مورد صداقت کار مطرح شود آن مقاله را رد کند.

- هویت داوران و نویسندگان محرمانه نگه داشته می شود.

- هیچکس غیر از داوران و اعضای هیئت تحریریه از وجود یک دست نوشته ارسالی آگاه نمی شود.

برای نویسندگان:

- در هنگام ارسال، با علامت زدن عبارتهای پیش نویس شده، نویسنده/نویسندگان باید تعهد دهند که نه دستنوشته ارسالی و نه دستنوشته دیگری که شباهت محتوایی بسیاری با آن دارد تحت نویسندگی آنها به هیچ زبانی چاپ نشده و در جای دیگری در حال بررسی برای چاپ نمی باشد.

- نویسنده/نویسندگان باید مسئولیت صداقت کار را به صورت کلی، از آغاز تا مقاله چاپ شده به عهده بگیرند.

- در شرایطی که یک نویسنده به لیست نویسندگان اضافه یا از آن حذف می شود، موافقت کتبی با امضای نویسنده/نویسندگان باید به دفتر تحریریه ارسال شود.

- منابع حمایت مالی پروژه باید اعلام شوند.

- اگر مطالعه شامل  انسانها می شود، نویسنده/نویسندگان باید یک بیانیه را بگنجانند که مطالعه توسط کمیته اخلاق محلی تأیید شده و رضایت آگاهانه کتبی از شرکت کنندگان در مطالعه گرفته شده بوده است. برای آنان که کمیته های بررسی اخلاق رسمی ندارند، اصول آورده شده در معاهده هلسینکی باید اجرا شوند. همچنین انطباق نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با دستورالعملهای مؤسسات ملی بهداشت برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی باید در متن ذکر شود.

- تمام مجوزهای لازم برای استفاده از مقالات چاپ نشده دیگران باید توسط نویسنده/نویسندگان گرفته شود و در متن ذکر شود و نام نویسنده/نویسندگان اصلی اعلام گردد. همچنین برای آوردن دوباره شکلها و جداولی که قبلاً چاپ شده اند یا استفاده از آنها نیز باید اجازه گرفته شود و در زیرنویس شکل یا عنوان جدول اعلام شود.

- نویسنده/نویسندگان باید تعهد دهند که مطالعه تحقیقاتی آنها با قوانین مؤسسه/مؤسسات آنها و دستورالعملهای انجام آن نوع کار که توسط عموم پذیرفته شده هستند مطابقت دارد؛ هیچ حق طبع (کپی رایت) موجود یا حقوق سایرین را نقض نمی کند؛ و در خود مطالب زشت، نامناسب، افترا آمیز، یا غیر قانونی به هر شکل ندارد.

برای داوران:

- از داوران انتظار می رود که دستنوشته ها و اطلاعاتشان را محرمانه نگه دارند.

- آنها نباید از دانش دستنوشته پیش از چاپ برای نفع شخصی خود استفاده کنند.

- نظرات داوران باید سازنده، صادقانه و مؤدبانه باشند.

- داوران باید تضاد منافع خود را اعلام کرده در صورت وجود تضاد، داوری را قبول نکنند. آشنایی با نویسنده/نویسندگان نباید نظرات و تصمیمات آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئولیت پذیری و الزامات اخلاقی

نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه اصلی و هیچ محتوای مشابه دیگری در هیچ جایی و هیچ زبان دیگری ارسال و یا برای چاپ در نظر گرفته نشده است. نویسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله می باشد. در مواقعی که یک نویسنده به/از فهرست نویسندگان اضافه/حذف می گردد، توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول رسیده بایستی به دفتر مجله ارسال گردد. منابع حمایت کننده مالی پروژه باید مورد قدردانی واقع گردند. اگر مطالعه انسانی باشد، نویسندگان باید اظهار نمایند که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است و فرم های رضایت نامه از افراد شرکت کننده گرفته شده است. شایان ذکر است بیان جمله ای مبنی بر پایبند بودن محققین به اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش ضروری می باشد. تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات، تصاویر و جداول سایر محققین بایستی ارائه گردد.

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اخلاق نشر و بیانیه های سوء رفتار

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت از قوانین بین المللی بر ضد سوء رفتار علمی از جمله، داده سازی، تحریف داده ها، سرقت ادبی و غیره پیروی می کند. نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت پایبند و متعهد به اصول کمیته اخلاق در نشر (COPE) است و هر گونه مورد مشکوک به سوء رفتار در طول روندهای همتراز داوری و چاپ بر اساس دستورالعمل های این کمیته بررسی می شود.

سیاست در مورد سرقت ادبی

تعریف:

وقتی یک نویسنده تلاش می کند که کار دیگری را به عنوان کار خود معرفی کند، سرقت ادبی اتفاق می افتد. به علاوه، هنگامی که یک نویسنده یک قسمت قابل توجه از کار خودش که قبلاً چاپ شده را در یک مقاله جدید استفاده می کند بدون آنکه به شکل مناسبی به منبع ارجاع دهد، به آن چاپ تکراری گفته می شود که با نام سرقت ادبی از خود نیز خوانده می شود. این کار ممکن است در طیفی از چاپ همان مقاله در مجله ای دیگر تا قطعه قطعه کردن داده ها یا اضافه کردن کمی داده به مقاله قبلی متغیر باشد.

سیاست:

هیئت تحریریه/داوران "نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت" دستنوشته های ارسالی را دو بار (یک بار پس از ارسال و بار دیگر پیش از چاپ) با استفاده از نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی برای سرقت ادبی بررسی می کنند. اگر شک به سرقت ادبی در مورد مقاله ای به وجود بیاید، چه قبل (توسط داوران یا هیئت تحریریه) و چه بعد (توسط خوانندگان) از چاپ، نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت بر اساس دستورات و نمودارهای کمیته اخلاق در نشر عمل خواهد کرد.

هزینه انتشار

مراحل ارسال، داوری، پذیرش و انتشار مقالات در نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت رایگان است.

چک لیست آماده سازی مقاله برای ارسال

به عنوان بخشی ار پروسه ارسال مقاله، نویسندگان ملزم به تایید مفاد توافقنامه ارسال مقاله می باشند و در صورت عدم رعایت این مفاد، نسخه ارسالی، قابل بررسی نبوده و به نویسندگان عودت داده خواهد شد. این مفاد شامل موارد ذیل است:

-         نسخ ارسالی قبلا در هیچ مجله ای به زبان فارسی یا زبان دیگری چاپ نشده است.

-         متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.

-         کلیه تضاد منافع مربوط به مطالعه حاضر در متن تصریح شده است.

-         سهم هر یک از نویسندگان در شکل گیری مطالعه حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.

-         تمام نویسندگان اذعان می دارند که تمام بخش های نسخه ارائه شده بدون داده های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی-ادبی می باشد.

-         منابع تامین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف سازی شده است.

رعایت حریم خصوصی

اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبین مجله اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وب سایت مجله، محرمانه بوده، به طور انحصاری برای اهداف این مجله استفاده خواهند شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس نخواهند بود.

حق چاپ

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.   

متن کپی رایت

نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.

متن محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در سایت نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.