فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

سخن سردبیر

نویسنده

استاد جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران