ادبیات پایداری: عدالت در سلامت

سخن سردبیر

نویسنده

استاد انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران، تهران، ایران