نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

2 استاد انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امنیت مانند سلامت، از نعمت های مجهول الهی و از دستاوردهای بی بدیل دفاع مقدس برای ملت شریف ایران است. این دو ودیعه الهی لازم و ملزوم یکدیگر و از ارکان توسعه پایدار ملی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه متعامل و هم افزای سلامت و امنیت و ترسیم نقش آفرینی بی بدیل این الگوی متعالی در توسعه پایدار ملی بوده است.
روش‌ها: راهبردها و مصادیق تضمین کننده امنیت و سلامت در جامعه و رویکردهای هم افزائی بین آنها، با برگیری از فرهنگ و تعالیم حیات بخش اسلامی و دستاوردهای دفاع مقدس، به روش کتابخانه ای و مصاحبه تاریخ شفاهی شناسائی، تحلیل، راهیابی و معرفی شده است.
یافته‌ها: در معارف اسلامی، سلامت و امنیت از با ارزش ترین نعمت های الهی و از ضروریات اولیه زندگی بشر معرفی شده است. از بهترین راه‌های زندگی سالم و قابل قبول در جامعه‌، برقراری و پایداری امنیت است ودر پرتو آن امور مادی، معنوی، فکری و فرهنگی تسری خواهند داشت. رابطه متقابل مؤلفه های «علم و فناوری»، « پیشرفت و مرجعیت علمی »، «سلامت همه جانبه(جسمی-روانی-اجتماعی و معنوی)» و «امنیت غذائی»، با «توسعه پایدار ملی» تحلیل و بررسی شده است. بر نقش های «پدافند غیر عامل»، و «سلامت و آمادگی دفاعی»، تأکید خاص شده است.  الگوی «نظام سلامت مقاومتی» برای تحقق پایداری در حوزه های سلامت و امنیت معرفی و پیشنهاد شده است.
نتیجه‌گیری: زیرساخت های تربیتی، معنوی، اخلاقی، و حتی اقتصادی جامعه بر پایه های امنیت و شالوده های سلامت استوار هستند. تهدید هرکدام از این دو نعمت بزرگ الهی در سطح جامعه، تمام پیشرفت های مثبت، دستاوردهای مادی و معنوی، و تحولات فرهنگی و اجتماعی را دستخوش تزلزل و تباهی خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها