عدالت در سلامت: وجوب ستیز دائمی با ظلم و بی‌عدالتی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران