مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از پشتوانه‌ها و ذخایر غنی فرهنگ جامعه ما، فرهنگ ایثار و شهادت است که از نسیم روح‌بخش اسلام در جامعه جاری شده است. این فرهنگ در تمام شئون جامعه تسری دارد. مجموعه نظام سلامت نیز از مراتب عالی فرهنگی و ظرفیت والای فرهنگ‌سازی ایثار و شهادت برخوردار است. این بخش از مطالعه، با تجمیع آرای منتخبی از صاحبنظران و تلفیق آن با منتخبی از منابع معتبر بومی، به مفهوم‌شناسی و موضوع‌شناسی پرداخته است. موضوعات در سه گروه، کلان، تفصیلی و اختصاصی طبقه بندی و ارائه شده است. نتایج این بخش از مطالعه، مبنای گزارشات تفصیلی در ادامه خواهد بود.
روش‌ها: روش مطالعه توصیفی، میدانی و پیمایشی و کاربردی است. این بخش از مطالعه با بحث متمرکز گروهی با نخبگان و صاحبنظران و نیز به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع معتبر داخلی انجام شده است.
یافته‌ها و : نتایج مطالعه در 12 محور کلان ودر هر محور، تعریف مفهومی و لیستی از موضوعات عمومی و اختصاصی ارائه شده است:«مفاهیم و موضوع‌شناسی»، «مبانی و شاخص‌ها»، « آسیب‌ها و تهدیدها»، «الگوهای معتبر و الهام‌بخش»،« ابعاد فردی و خانوادگی»، «ابعاد اجتماعی»، «ابعاد معنوی»، «ابعاد فرهنگی و ترویجی»، «مصادیق»، «ایثار و شهادت در توصیف شاهدان»، «آرمان‌ها و نمادها و مراسم»، و «نسبت فرهنگ ایثار و شهادت با فرهنگ مقاومت».
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های معتبر فرهنگ ایثار و شهادت، برگرفته از معارف اسلامی و تجارب انقلاب و دفاع مقدس، متعدد و گسترده می‌باشند. این مطالعه 12 محور کلان را شناسایی و توصیف و در هر محور کلان لیستی از مهمترین موضوعات عمومی و اختصاصی (مرتبط با سلامت) را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها