شناسایی الگوی بهداشت روانی وابسته به فرهنگ ایرانی برای همسران جانبازان جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، دانشکده روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی بالینی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دانشکده روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جنگ به عنوان یک عامل رویداد آسیب‌زا، می‌تواند منجر به آسیب­های روانی همسران جانبازان شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی بهداشت روانی وابسته به فرهنگ ایرانی برای همسران جانبازان جنگ تحمیلی با روش تحلیل مضمون می­باشد.
روش‌ها: در فرآیند انجام این پژوهش از روش کیفی و تحلیل مضمون و شبکه مضامین استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نظریه‌ها و مکاتب و تعدادی از صاحب‌نظران و اساتید حوزه بهداشت روانی می­باشد که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه پژوهش و بر حسب اشباع نظری، انجام مصاحبه با 30 نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته می­باشد که اعتبار آن از طریق اعتبار درونی بر پایه گزینش­ نمونه­های مناسب و قابلیت اعتماد ابزار، از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تضمین شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج، 90 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان­دهنده و در نهایت 3 مضمون فراگیر تعادل در شخصیت، تلاش برای ارضای نیازها و خلق محیط مثبت شناسایی و استخراج شد.
نتیجه‌گیری: الگوی تدوین‌یافته حاوی شاخص­های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که اجرای برنامه‌های پیش‌گیرانه و درمان برای همسران جانبازان، می‌تواند تعادل در شخصیت، تلاش برای ارضای نیازها و خلق محیط مثبت را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها