دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1399 

سرمقاله

مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


مروری روایتی

تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


مقاله پژوهشی

شناسایی الگوی بهداشت روانی وابسته به فرهنگ ایرانی برای همسران جانبازان جنگ تحمیلی

صفحه 63-75

10.30491/jcm.2021.279355.1004

مهناز جیلانچی؛ محمود برجعلی؛ حمیدرضا وطن‌خواه؛ مریم مشایخ