مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور-بخش چهارم: مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

3 گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مبانی هستی ­شناختی و معرفت­ شناختی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت به مجموعه معارف اسلامی اطلاق می­ شوند که برای تعیین اهداف، اصول، ساحت­ ها، مراحل، عوامل، موانع و روش­ های فرهنگ ایثار و شهادت مورد استفاده قرار می­ گیرند که در حوزه ماهیت هستی، چرایی هستی و غایت هستی تبیین و بررسی می‌گردد.
روش‌ها: این مطالعه با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ ای و جستجوی کلمات کلیدی و مرتبط موضوعی در پایگاه­ های داده ­ای فارسی و انگلیسی انجام شد و موضوعات اصلی استخراج و دسته­ بندی گردید.
یافته‌ها: از مهمترین مبانی هستی ­شناسی نظام اجتماعی قرآن مجید، اصل توحید، غایتمندی، هدفمندی، سلسله مراتبی بودن، وجود روابط متقابل در جهان هستی، تبعیت نظام تشریع از نظام تکوین را می­ توان نام برد و خلاصه یافته ­ها می ­تواند مبنای اصلی ارزش ­های فرهنگ ایثار و شهادت باشد.
نتیجه‌گیری: مبنای اصلی این ارزش ­ها در اسلام، سه اصل توحید، عدل و معاد است. ایثار و شهادت از طریق ارزش­ های اسلامی مستقر در جامعه شکل می­ گیرد و تا زمانی که ارزش ­ها و محورهای اسلامی در جامعه حاکم نباشد، نمی ­توان انتظار شکل­ گیری فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه داشت.

کلیدواژه‌ها